За АСССУ

Aсоциацията на студентите по социология в СУ „Св. Климент Охридски“ (АСССУ) е неправителствена организация, учредена през 2002 година от група студенти в Катедрата по социология. Конкретното условие, направило възможно нейното създаване, е международен проект, целящ формирането на мрежа от студентски клубове в Източна Европа, които да образуват международна асоциация на студенти по социология от различни европейски държави. През 2001 година два студентски клуба от Загреб и Белград печелят финансиране, отпуснато от Институт „Отворено Общество“ в Будапеща и на среща между 22.11 – 24.11 е учредена SEESSA (South Eastern European Sociology Students’ Association) – Асоциация на студентите по социология в Югоизточна Европа. Една година по-късно на конференция в Любляна е взето решение така формираната организация да се разгърне извън посочените граници и е преименувана на ESSA (European Sociology Students’ Association) – Европейска Асоциация на Студентите по Социология. Постепенно тя се разраства до международна студентска асоциация, чиято основна цел е да обединява студенти по социология и студентски клубове от цяла Европа. До този момент в нея членуват организации от България, Хърватска Република, Сърбия, Черна Гора, Македония, Литва, Словения, Румъния, Украйна и др.

Основните цели на ESSА са следните:
- Да допринася за развитието на социологията като професия;
- Да създава условия за успешна комуникация;
- Да създава предпоставки за по-добър достъп до информация;
- Да допринася и подкрепя изследвания в сферата на социологията на местно, национално и регионално ниво;
- Да насърчава и допринася за интердисциплинарното взаимодействие;
- Да осъществява връзки и взаимодействие с различни институции, съпричастни на социалните науки;
- Да защитава студентските образователни, социални и културни права и интереси.

Асоциацията на студентите по социология към СУ "Св. Климент Охридски" има за цел осъществяването на сътрудничество между студенти от различни хуманитарни специалности от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и други български и чуждестранни висши учебни заведения.

За постигане на целите си Асоциацията:
- разработва и реализира научни проекти;
- реализира инициативи за подобряване на образованието;
- организира публикации, кампании и други видове представяния на социологически идеи;
- сътрудничи с други български обществени и научни организации в областта на хуманитаристиката;
установява и поддържа отношения със студентски и научни организации и дружества с аналогични цели от България и чужбина;
- предоставя информация за обучение в чужбина, стажове, обмен на студенти, кандидатстване по проекти;


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Предметът на основната дейност на Сдружението е: информационно осигуряване, анализи и прогнози; изготвяне на стратегии, краткосорочни и дългосрочни програми; осъществяване на комуникационни и образователни програми; създаване и въвеждане на единна система за информационно обслужване; доброволно арбитриране; организиране на семинари, конгреси, конференции и групи по интереси; участие в регионални и международни проекти; провеждане и/или възлагане на статически изследвания; провеждане и/или възлагане на социологически проучвания; и всякаква друга разрешена от закона дейност.

Сдружението извършва и допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на неговата основна дейност. Предметът на допълнителната стопанска дейност е: извършване на рекламни, информационни, програмни, туристически и импресарски услуги; издателска дейност; консултантска дейност; организиране на курсове и школи за квалификация; управление и стопанисване на имущество, включително отдаването му под наем; сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, съобразена с българското законодателство.

Уставът на АСССУ